Informace pro rodiče

06.01.2014 15:48

Vážení rodiče,

vstupujeme do nového roku, který bude pro nás rokem plným rozhodnutí. Chtěli bychom vám i celé škole popřát mnoho štěstí, inspirace a splněných očekávání. Doufáme, že tato škola bude pokračovat ve své práci v moderním waldorfském duchu.

Současná doba nás směřuje do nových prostor, které mohou být dalšími milníky nebo zastávkami na naší cestě. Věříme, že podobná šťastná hvězda, která ukázala cestu pastýřům i králům do Betléma, i nám pomůže najít nové místo ke klidnému a přirozenému rozvoji.

Všichni společně si přejeme, aby vaše děti a naši žáci žili v klidném a podnětném školním i rodinném prostředí. Ne vždy nám život umožní naše přání podle svých představ naplnit a my stojíme před úkolem, najít za dané situace nejoptimálnější řešení.

Tyto procesy hledání mohou probíhat různým způsobem: revolučně, evolučně, inovativně, konstruktivně, destruktivně … Uvědomme si, že každý z nás vidí situaci ze svého úhlu pohledu a řeší ji tedy podle sebe.

Všichni máme svobodnou vůli v našich rozhodnutích, ale neseme zároveň zodpovědnost za vše, co tato rozhodnutí přinesou v budoucím čase.

Nyní rekapitulace současného stavu:

Setrvání WZŠ a MŠ Ostrava v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava je nyní plně funkční školou. Zřizovatel (Mob MOaP) v rámci optimalizace škol sloučil k 1. lednu 2014 ZŠ Kounicova a ZŠ Gen.Píky pod ředitelství ZŠ G.Píky 13A . Pro vyšší počet žáků proto převzal ředitel školy ZŠ G.Píky 13A od 1. ledna 2014 pavilon D, kde v přízemí zůstávají 2 kmenové třídy waldorfské ZŠ (8. a 9. třída) a kabinet pro učitele. Předpokládá také využívání pavilonu B od 1. září 2014.

Zřizovatel naší školy podepsal smlouvu o pronájmu školní budovy Na Mlýnici v Ostravě – Přívoze a předpokládá její zprovoznění pro potřeby naší školy.

Očekávání:

 • Zachování kontinuity Waldorfské školy v Ostravě, založené v roce 1991
 • Pokračování činnosti mateřské školy
 • Samostatnost právního subjektu ve vlastní budově
 • Dostatek prostoru pro výuku i školní družinu
 • Vlastní tělocvična, výdejna jídla a odborné učebny
 • Oplocený pozemek a venkovní hřiště
 • Pokračování spolupráce s Ostravskou universitou
 • Samostatné zapojení se do dotačních programů a čerpání dotací a grantů z Evropské unie
 • Aktuální informace o stavu ovzduší

Dne 7. ledna 2014 bylo předloženo stanovisko KHS, podle kterého se záměrem umístit mateřskou školu se zahradou pro pobyt dětí na ul. Na Mlýnici lze předběžně souhlasit. Při posouzení záměru z pohledu kvality ovzduší se v rámci Ostravy nejedná o ideální místo pro mateřskou školu, ale vzhledem k tomu, že obdobná kvalita ovzduší je min. na třetině až polovině území Ostravy, nelze mít proti umístění i v této lokalitě zásadní námitky.

Směr hledání nových prostor v budově ZŠ L.Štúra v Ostravě – Porubě
Tento proces není možné provést za současných podmínek jako přesun celé organizace bez změny názvu školy, zachování pracovních smluv stávajících zaměstnanců a majetku školy, neboť se jedná o přesun k jinému zřizovateli.

Očekávání:

 • Možný zánik právního subjektu Waldorfské základní školy a mateřské školy v Ostravě s předpokládaným výhledem zřízení nového subjektu (zápis do rejstříku škol) od 1. září 2015 v Ostravě - Porubě
 • Od 1. září 2014 existence waldorfských tříd v rámci ZŠ Ľ. Štúra a pod vedením současného ředitele, se zástupcem ředitele z řad waldorfských učitelů
 • Rozvoj waldorfské školy v Porubě v následujících letech na úkor klasických tříd ZŠ Ľ. Štúra
 • Ukončení pracovně právních vztahů současných zaměstnanců školy a možnost uzavření nových smluv na dobu určitou na 1 rok s 3 měsíční výpovědní lhůtou s ředitelem ZŠ L. Štúra
 • Provoz školní družiny zatím v rámci kmenových tříd
 • nyní bez MŠ
 • Sdílení tělocvičny, výdejny jídla, odborných učeben s ostatními třídami stávající školy
 • Využívání venkovního pozemku - zahrady

Pokusili jsme se nastínit fakta o obou variantách a věříme, že obě jsou životaschopné. Možná si najdete i další důvody pro a proti, které ovlivní vaše vlastní rozhodování. Teď je na každém z vás i z nás najít pro sebe tu nejsvětlejší cestu. Každý neseme odpovědnost za své rozhodnutí, neboť rozhodnutí každého ovlivní další vývoj waldorfské pedagogiky v Ostravě.

S důvěrou a láskou za vedení školy:
L. Havelková, H. Hanousková, I. Kusznírová, O. Rašíková, P. Vašek, J. Seidlová

Pokusíme se Vám ještě na závěr odpovědět na v poslední době nejčastěji kladené otázky rodičů:

1. Jak bude probíhat zápis do 1.třídy?
Zápis do 1. třídy probíhá standardně 15. ledna 2014. Informace o průběhu i pozvánku najdete na našich webových stránkách. Rodiče budou na úvodní besedě o aktuální situaci informováni a budou se muset také rozhodnout a oznámit písemně buď u zápisu nebo nejpozději do 20. února své případné přání zahájit školní docházku svého dítěte v ZŠ L. Štúra. Ostatní děti budou vedeni jako budoucí žáci WZŠ a MŠ Ostrava.

2. Jak se tato situace dotkne činnosti MŠ?
Mateřská škola pokračuje ve své činnosti minimálně do 30. srpna 2014 ve stávajících prostorách. Její existence bude záviset na existenci celé školy, snahou je její činnost zachovat. V budově Na Mlýnici se s činností a zázemím pro MŠ počítá, v Porubě zatím prostory pro MŠ nejsou.

3. Jak mám deklarovat své rozhodnutí? Co musím udělat?
Rodiče, kteří chtějí  přihlásit své dítě od 1. září 2014 do ZŠ L.Štúra v Porubě, musejí v průběhu ledna a nejpozději do 20. února 2014 podat písemnou žádost o přestup na ZŠ Ľ.Štúra, kde uvedou jméno a příjmení dítěte, datum narození, r.č., jméno zákonného zástupce a adresu bydliště. Tuto žádost odevzdají na recepci naší školy. Dle domluvy s panem ředitelem mu budou žádosti hromadně předány.

4. Mám nějakou povinnost oznámit své rozhodnutí ponechat dítě ve stávající škole?
V takovém případě není třeba nic měnit ani oznamovat.

5. Co když se třída mých dětí rozdělí?
Toto se může stát, ale je na rozhodnutí rodičů, případně skupinách rodičů jednotlivých tříd, aby si situaci vyjasnili třeba na nejbližších třídních schůzkách. Do vašich rodičovských práv přihlásit dítě na vámi zvolenou školu  nemůže vedení školy ani třídní učitel zasahovat.

6. Přejdou do Poruby všichni učitelé?
S tím souvisí otázka možné změny třídního nebo odborného učitele. Počet učitelů, které přijme ZŠ L.Štúra, bude limitován počtem waldorfských dětí, které budou do této školy od 1. září 2014 přihlášeny. I zde si Poruba klade určité požadavky na průměrné počty dětí v budoucích waldorfských třídách.
Momentálně jsou někteří učitelé  rozhodnuti zůstat na stávající škole a pokračovat  dále ve školní práci pod současným zřizovatelem a současným vedením , bude-li to možné.

7. Bude zachována činnost ŠD ve stávajícím rozsahu?
V obou variantách se s činností ŠD počítá, organizace ŠD a počet oddělení se bude řídit počtem přihlášených žáků.

8. Bude ve stávající škole probíhat plnohodnotná výuka i po odlivu části žáků do Poruby?
Ano. Škole zůstává stávající vybavení (nábytek a učební pomůcky), jsou zabezpečeny prostory a škola disponuje kvalifikovanými učiteli.

9. Bude postaráno o bezpečnost dětí v okolí školy Na Mlýnici?
Ano. Ve spolupráci se zřizovatelem a městskou policií najdeme řešení pro zajištění bezpečného prostoru v okolí školy a zastávek MHD.

Budete-li mít další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Zpět