Upozornění na změny v novele Školského zákona od l. ledna 2012

13.01.2012 10:02

ZÁPIS  DO 1.TŘÍDY

§ 37    Odklad povinné školní docházky

 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhláška č.671/2004 Sb. v  platném znění:

Uchazeč může v l. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělávání.

V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Zpět