Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

08.07.2019 17:55

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o.

se sídlem Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

IČ:70933944

DIČ:CZ70933944

 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vybavení školními lavicemi, židlemi, náhradními deskami na školní lavice, katedrou, kontejnery na kolečkách, plastovými boxy a šatními boxy do MŠ.

 

Název veřejné zakázky: „Vybavení školním nábytkem“

Veřejná zakázka malého rozsahu

 

I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o.

Sídlo:                     Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

IČ:                          70933944  

DIČ:                       CZ70933944

Bankovní spojení:  Komerční banka

Číslo účtu:              12035761/0100             

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka organizace

Kontaktní osoby zadavatele: Renata Unzetigová, referentka

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka podle předmětu: materiálové vybavení

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění zakázky je dodávka 15 školních lavic, 4 šatní boxy do mateřské školy, 30 žákovských židlí, 1 katedra a učitelská židle, 3 kontejnery na kolečkách a 40 samostatných plastových zásuvek ( boxů).

Termín dodávky – září 2019

Předpokládaná hodnota zakázky: 130 000,- Kč bez DPH, která je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění veřejné zakázky:

Budova základní školy a mateřské školy -  Na Mlýnici 611/36, Ostrava

 

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici zde:

Výzva k podání nabídky vybavení školním nábytkem
zadávací podmínky vabavení školním nábytkem

příloha 1 specifikace vybavení školním majetkem
příloha 2 čestné prohlášení vybavení školním majetkem
příloha 3 smlouva na vybavení školním majetkem
 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky:

lhůta pro podání nabídek končí dnem: 19. 7. 2019 do 12:00 hod

Způsob a místo podání nabídek:

Nabídku lze podat:

-          osobně v pracovních dnech v době od 8:00 – 14:00 hod., (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 12:00  hod.) v sídle zadavatele

-          zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek

 

Nabídka musí být podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a označena názvem NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Vybavení školním nábytkem“.

 

V. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH

 

Případné další informace sdělí:

Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka školy, telefon: 731589266, email: skola@zswaldorfostrava.cz

 

V Ostravě dne: 8. 7. 2019

Zpět