Školní poradenské centrum

 
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě
                email: skola@zswaldorfostrava.cz, telefon 597 578 540
 
Ředitelka školy:       Mgr. Lenka Holeksová       

                                  email:lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz

                               
Zástupce ředitele:     Mgr. Jana Kornutová        
                                   email:jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz
                     
Výchovný poradce:   Mgr. Jana Toflová              
                                    email:jana.toflova@zswaldorfostrava.cz
                            
Metodik prevence:     Mgr. Ivana Fehérová          

                                    email:ivana.feherova@zswaldorfostrava.cz

                              
Školní psycholog:      Mgr. Filip Jadlovec             
                                    email: filip.jadlovec@zswaldorfostrava.cz
                               
Speciální pedagožka: Mgr. Ivana Kopičková Heiníková
 email: ivana.kopickova.heinikova@zswaldorfostrava.cz
 
                                
 

Vymezení školního poradenského pracoviště

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným- kariérovým poradcem a školním metodikem prevence. Úzce spolupracují s třídními i odbornými učiteli, s učitelem eurytmie a společně tvoří školní poradenské pracoviště. Pracovníci poradenského pracoviště splňují kvalifikační požadavky pro výkon své funkce. Za činnost školního poradenského centra zodpovídá ředitel školy. Školní poradenské pracoviště se řídí školním programem pedagogicko- psychologického poradenství, který vytváří společně podle specifik a potřeb školy a je schválen ředitelem školy. Výchovný- kariérový poradce se stará především o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také o kariérové poradenství ohledně výběru střední školy apod. Školní metodik prevence se věnuje převážně prevenci a řešení problematiky sociálně patologických jevů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným- kariérovým poradcem, školním metodikem prevence. Tito pracovníci jsou doplněni a podporováni především třídními učiteli, učiteli výchov a učitelem eurytmie.

Náplně práce jednotlivých pracovníků

Výchovný- karierový poradce      -  Mgr. Jana Toflová

Kariérové poradenství:

* zajišťuje návštěvy žáků 8. třídy v informačním poradenském středisku úřadu práce

* poskytuje individuální konzultace žákům ohledně volby povolání a jejich dalšího vzdělávání

* poskytuje poradenství zákonným zástupcům ohledně volby povolání a vhodné střední školy pro jejich děti v úzké spolupráci s třídním učitelem

* seznamuje zákonné zástupce žáků 9. třídy i samotné žáky s procesem podávání přihlášek a s průběhem přijímacího řízení na střední školy.

Výchovné poradenství:

* ve spolupráci s třídním učitelem vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

* zajišťuje vyšetření těchto žáků v PPP, SPC

* společně s třídními učiteli připravuje individuální vzdělávací plány

* konzultuje a metodicky pomáhá učitelům s reedukací a integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

* spolupracuje s odbornými pracovišti - PPP, SPC

* shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Školní metodik prevence   -  Mgr. Ivana Fehérová

* společně s třídními učiteli připravuje, koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci závislostí, záškoláctví, násilí, vandalismu, šikany, kyberšikany, sebepoškozování, sexuálního zneužívání, krádeží apod.

* společně s třídními učiteli připravuje, koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci rasismu, xenofobie přijímání kulturních a etnických zvláštností

* vyhledává vhodné preventivní programy pro třídy zajišťované jinými organizacemi, např. Renarkon, Policie ČR, Městská policie

* spolupracuje s odbornými pracovišti – SVP, diagnostický ústav, Policie ČR, sociální odbory, Mediační a probační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory, Poradna ELPIS Ostrava, Anabell, Středisko výchovné péče Ostrava, Bílý nosorožec

* společně s výchovným poradcem, s třídním učitelem a se zákonnými zástupci navrhuje postupy a řešení konkrétních případů sociálně patologických jevů

* vyhledává spolu s třídním učitelem žáky s poruchami chování a doporučuje jejich další vyšetření v odborných pracovištích

* v úzké spolupráci s výchovným poradcem a také s třídním učitelem svolává výchovnou komisi a vede její jednání.

Školní psycholog : Mgr. Filip Jadlovec 

-       realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště:

o   diagnostika při výukových a výchovných problémech

o   depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

o   diagnostika při výukových a výchovných problémech

o   předběžné poradenství a diagnostika překážek ve vzdělání

o   spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

o   práce se závěry vyšetření PPP při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

o   koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

o   spolupráce s pedagogy při stanování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

o   spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

o   podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

o   řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

o   podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování

o   spolupráce s pedagogy, žáky, asistenty a rodiči při řešení problémů záškoláctví a skrytého záškoláctví

o   participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

o   individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele

-       příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

-       účast na poradách školy

-       informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

-       příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

 

 

Speciální pedagog : Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

-       realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště:

-       depistáž specifických poruch učení u žáků ZŠ

-       úzká spolupráce s psychologem v rámci depistáže

-       individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu

-       úzká spolupráce s PPP při realizaci jejich doporučení

-       speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-       vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory

-       speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky a konzultace

-       příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

-       účast na poradách školy

-       informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

-       příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

-       reedukace (vedení max. 4 skupin v rozsahu 0,5 úvazku)

 

Informovaný souhlas pro individuální práci se žákem 

Souhlas Školního poradenského pracoviště

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči nejčastěji funguje přes třídního učitele, který je v častém kontaktu s rodiči, jelikož není výjimkou frekvence třídních schůzek pravidelně jednou měsíčně. Mimo to jsou samozřejmostí osobní konzultace s rodiči minimálně jednou ročně, spíše častěji, podle potřeby. Pravidelně se třídní učitel potkává s rodiči na slavnostech a akcích školy nebo třídy, což bývá také jednou měsíčně. Častá bývají neformální setkávání rodičů a třídního učitele v čajovně, na výletech apod.

Jestliže nezafungují tato setkávání s rodiči, tak má poradenské středisko možnost oficiálně pozvat rodiče na schůzku do školy nebo na výchovnou komisi, ale učitelé se snaží využívat výše zmíněných aktivit, kdy bývají jednání otevřenější a vstřícnější. V rámci třídních schůzek připravuje třídní učitel pro rodiče odborný pohled na vývoj dítěte v určitém věku. Nebo si na tuto problematiku pozve kolegu či odborníka. Snaží se rodiče připravit na to, co je čeká v období 9. roku dítěte, v pubertě apod. Častokrát třídní učitelé na třídních schůzkách připraví aktivity přímo z výuky, aby rodiče měli možnost poznat metody a způsob výuky a tak mohou lépe pochopit některé potíže svých dětí. Kolegium učitelů i školní poradenské pracoviště pořádá besedy pro rodiče nebo zve do školy odborníky z řad psychologů, z pedagogicko- psychologické poradny. Pracovníci školního poradenského pracoviště se po dohodě s třídním učitelem mohou účastnit třídních schůzek z mnoha různých důvodů (kariérové poradenství, prevence sociálně- patologických jevů, aktuální problém ve třídě).