ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Konzultační hodiny po předchozí domluvě. 

skola@zswaldorfostrava.cz ; nebo e-maily jednotlivých pracovníků

Ředitelka školy:                     Mgr. Lenka Holeksová       

                                                 lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz

Zástupce ředitele:                 Mgr. Jana Kornutová        

                                                 jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz

Školní psycholog:                 Mgr. Filip Jadlovec             

                                                 filip.jadlovec@zswaldorfostrava.cz

Metodik prevence                  Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.          

 a výchovný poradce:           ivana.feherova@zswaldorfostrava.cz                             

Speciální pedagožka:           Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

                                               ivana.kopickova.heinikova@zswaldorfostrava.cz

Výchovný poradce                Mgr. Jana Toflová              

(jen kariérový poradce)         jana.toflova@zswaldorfostrava.cz

 

Vymezení školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány vedením školy, výchovným-kariérovým poradcem, školním metodikem prevence/výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. ŠPP úzce spolupracuje s třídními i odbornými učiteli. Pracovníci poradenského pracoviště splňují kvalifikační požadavky pro výkon své funkce. Za činnost školního poradenského pracoviště zodpovídá ředitel školy. Školní poradenské pracoviště se řídí školním programem pedagogicko-psychologického poradenství, který vytváří společně podle specifik a potřeb školy a je schválen ředitelem školy. ŠPP se pravidelně setkává a zabývá se zejména klimatem školy, řešením konkrétních situací a potíží, žáků či třídních kolektivů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště 

 

Výchovný - karierový poradce:  Mgr. Jana Toflová

Kdy žádat o konzultaci?

Pokud žák zvažuje volbu dalšího vzdělávání a možnosti profesní orientace. Pokud jste zákonný zástupce a chcete poradit s procesem přijímacího řízení dítěte na střední školu.

Realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště:

* zajišťuje návštěvy žáků 8. třídy v informačním poradenském středisku úřadu práce 

 

        * poskytuje individuální konzultace žákům ohledně volby povolání a jejich dalšího vzdělávání

 

        * poskytuje poradenství zákonným zástupcům ohledně volby povolání a vhodné střední školy pro jejich děti v úzké spolupráci s třídním učitelem

 

        * seznamuje zákonné zástupce žáků 9. třídy i samotné žáky s procesem podávání přihlášek a s průběhem přijímacího řízení na střední školy.                                   

Školní metodik prevence a výchovný poradce  -  Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

Kdy žádat o konzultaci?
RODIČ:
- Pokud chcete probrat výchovné potíže dítěte ve třídě/škole, jeho fungování v kolektivu. 
- Pokud máte pocit, že "se něco ve třídě divného děje" nebo pozorujete u dítěte změnu v chování a nevíte proč. 
- Pokud máte podezření, že Vaše dítě má potíže se závislostním chováním. 
- Pokud máte podezření/víte, že Vašemu dítěti se děje ve škole něco špatného (je mu ubližováno, vysmíváno ap.). 
- Ale také pokud máte nápad např. na zajímavý program, výstavu z oblasti rizikového chování a sociálně-patologických jevů (ráda si Váš nápad vyslechnu).
 
ŽÁCI:
- Pokud máš ve škole potíže ve vztazích se spolužáky, někdo ti ubližuje, posmívá se ap. 
- Pokud se ve třídě "děje něco divného".
- Pokud víš, že někdo vážně porušuje pravidla a je tedy třeba to řešit.
- Pokud sám prožíváš něco těžkého a nevíš si rady.
- Pokud víš o někom, komu je ubližováno, je šikanovaný.
 
 

Pokud někdo ubližuje tobě nebo jinému spolužákovi - NENECH TO BÝT! Vyhledejte mne osobně, napište e-mail nebo využijte následující aplikace.

Škola je zapojena do projektu Nenech to být a pojď pomáhat s námi! https://www.nntb.cz/

Zde můžete anonymně oznámit konkrétní problémové chování.

Přímý odkaz www.nntb.cz/s/45008bd 

Vyhledej školu (Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnici) a popiš problém. Upozornění se dostane anonymně do mé schránky a schránky školního psychologa. Na jeho základě pak budeme reagovat.

Děti i rodiče mohou kromě webové stránky www.nntb.cz odesílat upozornění na rizikové chování i z přidruženémobilní aplikace, která je zdarma ke stažení na Google Play či App store

Realizace odborných aktivit ŠMP v rámci školského poradenského pracoviště:

* společně s třídními učiteli připravuje, koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování (závislostí, záškoláctví, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu, sebepoškozování, sexuálního zneužívání, krádeží apod.)

* koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci rasismu, xenofobie přijímání kulturních a etnických zvláštností

* vyhledává vhodné preventivní programy pro třídy zajišťované jinými organizacemi, např. Renarkon o.p.s., PPPP, z.s., Městská policie

* spolupracuje s odbornými pracovišti – Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), SVP, diagnostický ústav, Centrum sociálních služeb Ostrava, Občanská poradna Ostrava (Slezská diakonie), Policie ČR, sociální odbory, aj.

* společně s ŠPP, s třídním učitelem a se zákonnými zástupci navrhuje postupy a řešení konkrétních případů problémového chování žáků

* ve spolupráci s třídními učiteli a ŠPP zajišťuje péči o žáky s poruchami chování a doporučuje jejich další vyšetření v odborných pracovištích

* ve spolupráci s třídními učiteli a ŠPP svolává výchovnou komisi a vede její jednání

* v případě podezření na problémové vztahy ve třídě či šikanu vede šetření v třídních kolektivech.

Školní psycholog -  Mgr. Filip Jadlovec 

Realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště:

* diagnostika při výukových a výchovných problémech

* depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

* diagnostika při výukových a výchovných problémech

* předběžné poradenství a diagnostika překážek ve vzdělání

* spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

* práce se závěry vyšetření PPP, SPC při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

* koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

* spolupráce s pedagogy při stanování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

* spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

* podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

* řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

* podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování žáků

* spolupráce s pedagogy, žáky, asistenty a rodiči při řešení problémů záškoláctví a skrytého záškoláctví

* participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

* individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele

* příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

* účast na poradách školy

* příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

Speciální pedagog - Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

 konzultace 13.45 - 14.30                                                                         

Realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště:

* depistáž specifických poruch učení u žáků ZŠ

* úzká spolupráce s psychologem v rámci depistáže

* individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu

* úzká spolupráce s PPP, SPC při realizaci jejich doporučení

* speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

* vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory

* speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky a konzultace

* příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

* účast na poradách školy

*  informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

* příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

* speciální pedagogická péče (individuální i skupinová)

Spolupráce školy s rodiči

Spolupráce školy s rodiči nejčastěji funguje přes třídního učitele, který je v častém kontaktu s rodiči. V nižších ročnících není výjimkou frekvence třídních schůzek i jednou měsíčně. Mimo to jsou samozřejmostí osobní konzultace s rodiči, nejčastěji podle konkrétní potřeby. U některých dětí se osvědčují schůzky rodiče- dítě -učitel, při kterých přítomní hodnotí úspěchy při plnění individuálních cílů a úkolů (výukových, chování ap.). Pravidelně se třídní učitel potkává s rodiči na slavnostech a akcích školy nebo třídy, což bývá kromě třídních schůzek několikrát ročně. Pokud je zájem, lze organizovat i neformální setkávání rodičů a třídního učitele v čajovně, na výletech apod.

Pokud tato setkávání s rodiči nestačí, tak má poradenské pracoviště možnost oficiálně pozvat rodiče na schůzku do školy nebo na výchovnou komisi. Rádi bychom, aby tyto oficiální schůzky se nesly v duchu spolupráce a se společným cílem - najít nejlepší cestu pro dítě.