Školní poradenské pracoviště

 
 
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě
                                 email: skola@zswaldorfostrava.cz
 
Ředitelka školy:       Mgr. Lenka Holeksová       

                                  email:lenka.holeksova@zswaldorfostrava.cz

                               
Zástupce ředitele:     Mgr. Jana Kornutová        
                                   email:jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz
                     
Výchovný poradce:   Mgr. Jana Toflová              
                                    email:jana.toflova@zswaldorfostrava.cz
                            
Metodik prevence:     Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.          

                                    email:ivana.feherova@zswaldorfostrava.cz

                              
Školní psycholog:      Mgr. Filip Jadlovec             
                                    email: filip.jadlovec@zswaldorfostrava.cz
                               
Speciální pedagožka: Mgr. Ivana Kopičková Heiníková
                                     email: ivana.kopickova.heinikova@zswaldorfostrava.cz
 
                                
 

Vymezení školního poradenského pracoviště

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány vedením školy, výchovným- kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Úzce spolupracují s třídními i odbornými učiteli. Pracovníci poradenského pracoviště splňují kvalifikační požadavky pro výkon své funkce. Za činnost školního poradenského pracoviště zodpovídá ředitel školy. Školní poradenské pracoviště se řídí školním programem pedagogicko- psychologického poradenství, který vytváří společně podle specifik a potřeb školy a je schválen ředitelem školy. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

 

Náplně práce jednotlivých pracovníků

Výchovný- karierový poradce      -  Mgr. Jana Toflová

Kariérové poradenství:

* zajišťuje návštěvy žáků 8. třídy v informačním poradenském středisku úřadu práce

* poskytuje individuální konzultace žákům ohledně volby povolání a jejich dalšího vzdělávání

* poskytuje poradenství zákonným zástupcům ohledně volby povolání a vhodné střední školy pro jejich děti v úzké spolupráci s třídním učitelem

* seznamuje zákonné zástupce žáků 9. třídy i samotné žáky s procesem podávání přihlášek a s průběhem přijímacího řízení na střední školy.

 

Školní metodik prevence   -  Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

* společně s třídními učiteli připravuje, koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci závislostí, záškoláctví, násilí, vandalismu, šikany, kyberšikany, sebepoškozování, sexuálního zneužívání, krádeží apod.

* společně s třídními učiteli připravuje, koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na prevenci rasismu, xenofobie přijímání kulturních a etnických zvláštností

* vyhledává vhodné preventivní programy pro třídy zajišťované jinými organizacemi, např. Renarkon, Policie ČR, Městská policie

* spolupracuje s odbornými pracovišti – SVP, diagnostický ústav, Policie ČR, sociální odbory, Mediační a probační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory, Poradna ELPIS Ostrava, Anabell, Středisko výchovné péče Ostrava, Bílý nosorožec

* společně s výchovným poradcem, s třídním učitelem a se zákonnými zástupci navrhuje postupy a řešení konkrétních případů sociálně patologických jevů

* vyhledává spolu s třídním učitelem žáky s poruchami chování a doporučuje jejich další vyšetření v odborných pracovištích

* v úzké spolupráci s výchovným poradcem a také s třídním učitelem svolává výchovnou komisi a vede její jednání.

Školní psycholog : Mgr. Filip Jadlovec 

-       realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště:

o   diagnostika při výukových a výchovných problémech

o   depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

o   diagnostika při výukových a výchovných problémech

o   předběžné poradenství a diagnostika překážek ve vzdělání

o   spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

o   práce se závěry vyšetření PPP, SPC při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

o   koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

o   spolupráce s pedagogy při stanování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

o   spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

o   podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

o   řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

o   podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování žáků

o   spolupráce s pedagogy, žáky, asistenty a rodiči při řešení problémů záškoláctví a skrytého záškoláctví

o   participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

o   individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele

-       příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

-       účast na poradách školy

-       příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

 

 

Speciální pedagog : Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

-       realizace odborných aktivit v rámci školského poradenského pracoviště:

-       depistáž specifických poruch učení u žáků ZŠ

-       úzká spolupráce s psychologem v rámci depistáže

-       individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu

-       úzká spolupráce s PPP, SPC při realizaci jejich doporučení

-       speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-       vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory

-       speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky a konzultace

-       příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

-       účast na poradách školy

-       informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

-       příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

- speciální pedagogická péče (individuální i skupinová)

 

 

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči nejčastěji funguje přes třídního učitele, který je v častém kontaktu s rodiči, jelikož není výjimkou frekvence třídních schůzek pravidelně jednou měsíčně. Mimo to jsou samozřejmostí osobní konzultace s rodiči minimálně jednou ročně, spíše častěji, podle potřeby. Pravidelně se třídní učitel potkává s rodiči na slavnostech a akcích školy nebo třídy, což bývá také jednou měsíčně. Častá bývají neformální setkávání rodičů a třídního učitele v čajovně, na výletech apod.

Jestliže nezafungují tato setkávání s rodiči, tak má poradenské pracoviště možnost oficiálně pozvat rodiče na schůzku do školy nebo na výchovnou komisi, ale učitelé se snaží využívat výše zmíněných aktivit, kdy bývají jednání otevřenější a vstřícnější. V rámci třídních schůzek připravuje třídní učitel pro rodiče odborný pohled na vývoj dítěte v určitém věku. Nebo si na tuto problematiku pozve kolegu či odborníka. Snaží se rodiče připravit na to, co je čeká v období 9. roku dítěte, v pubertě apod. Častokrát třídní učitelé na třídních schůzkách připraví aktivity přímo z výuky, aby rodiče měli možnost poznat metody a způsob výuky a tak mohou lépe pochopit některé potíže svých dětí. Kolegium učitelů i školní poradenské pracoviště pořádá besedy pro rodiče nebo zve do školy odborníky z řad psychologů, z pedagogicko- psychologické poradny. Pracovníci školního poradenského pracoviště se po dohodě s třídním učitelem mohou účastnit třídních schůzek z mnoha různých důvodů (kariérové poradenství, prevence sociálně- patologických jevů, aktuální problém ve třídě).