Zveme Vás na Waldorfskou přípravku 2019

bude probíhat 1x týdně po zápise do 1. třídy od duben do června 2019

Waldorfská pedagogika...

... je postavena na celostním přístupu k dětem na úrovni fyzické, ale také duševní a duchovní. Snaží se v nejvyšší možné míře respektovat individualitu dětí, jejich talent, temperament, potřeby a zvláštnosti související s věkem, osobním vývojem i vztahem k okolí a společnosti.
Proto je kladen velký důraz na osobnost učitele, jeho autoritu, morální a etické kvality, způsob výuky a vedení dětí. Waldorfský učitel pohlíží na dítě jako na bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Úkolem učitele je pěstovat toto nadání a vést dítě k vybudování svobodné osobnosti a k pocitu smysluplné existence.
Pro toto výchovné poslání je výuka vědomostních předmětů významně doplňována jazyky, praktickými a uměleckými obory. Pěstuje úctu k  práci druhých, k životnímu prostředí i přírodě. Významný je také vliv estetického prostředí třídy, ve kterém se zrcadlí změny v přírodě v průběhu roku.

Specifika waldorfského vyučování:

Slovní hodnocení umožňuje co nejvýstižněji popsat dosažený pokrok, rozvoj i přednosti, poukázat také na slabé stránky a jejich příčiny. Učitelé tak dávají rady a podněty pro další práci.

Cizí jazyky se vyučují od první třídy. Děti v tomto věku stále ještě přijímají cizí jazyk obdobně jako mateřskou řeč.

Hlavní předměty (matematika, český jazyk, fyzika)  se vyučují v dvouhodinových blocích  na začátku dne, ve kterém po dobu 2-4 týdnů učitel rozvíjí jedno dané téma v určitém předmětu. Tato výuka v epochách posiluje soustředění a umožňuje proniknout hlouběji do problematiky. Děti si vytváří vlastní pracovní sešity , které doplňují "aktivními" pomůckami místo pasivního využívání učebnic. Každá hodina epochy  se člení na část  rytmickou, vyučovací a vyprávěcí.

Umělecká cvičení  slouží jako školení vůle. Podstatné místo mezi vyučovacími předměty mají  výtvarná výchova i ruční práce, zvládnutí hry na hudební nástroj, později i práce se dřevem či pletení z proutí.

Pravidelný rytmus a "hry" jsou prostředky, které umožňují dětem látku prožít a pevně zažít. Ve vyučování je snaha stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, představovat dětem svět ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.

Nutným předpokladem této práce je správné chápání vývojových fází, jimiž děti procházejí - k mnohým otázkám jsou děti schopny dospět teprve na určitém stupni zralosti.

Jako každá waldorfská třída,  tak i celá waldorfská škola by měla být celistvým organismem, do něhož jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče, jejichž společným cílem je vzdělávání. Spolupráce školy a rodičů bývá proto mnohem intenzivnější než v jiných školách.

Slavnosti jsou tradiční součástí života každé waldorfské školy, společně je připravují a prožívají děti, učitelé i rodiče. Rytmus svátků vychází z mystiky, lidových zvyků a obyčejů, které odrážejí propojení lidského života s koloběhem přírody.


Literatura:

Časopis Člověk a výchova - časopis věnující se waldorfské pedagogice, s přílohou Studánka o předškolní pedagogice.

Carlgren, F.: Výchova ke svobodě. Baltazar, Praha 1991.
Dostal, J.: Tři kapitoly o Komenském. Ioanes, Příbram1996.
Felber, R., Reinhold, S,: Muzikoterapie. Terapie zpěvem. Fabula, Hranice 2005.
Gloecklerová, M., Goebel, W.: Co je to waldorfská pedagogika. Přeloženo.
Grecmanová, H., Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Hanex, Olomouc 1996.
Gruneliusová, E. M.: Výchova v raném dětském věku. Baltazar, Praha 1992.
Heydebrandt, von C: O duševní podstatě dítěte. Baltazar, Praha 1993.
Heydebrandt, von C.: Učební plán svobodných waldorfských škol. Přeloženo.

Kranich, E. M.: Waldorfské školy. Opherus, Praha 2000.
Kolektiv: Utváření výuky v 1. až 8. třídě waldorfské školy. Ostravská univerzita 1998.
Kolisko, E.: Obrazy o svobodné waldorfské škole. Přeloženo.
Köpke, H.: Devátý rok života. Strom, Praha 1998.
Křišťan, P.: Parzifal. Baltazar, Praha 1993.
Lievegoed, B. C. J.: Vývojové fáze dítěte. Baltazar, Praha 1992.
Mackensen v. M.: Výuka fyziky na waldorfské škole. Přeloženo.
Mackensen v. M.: Výuka chemie na waldorfské škole. Přeloženo.
Pol, M.: Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Masarykova Univerzita Brno 1996.
Richter, T.: Pedagogická úloha a vzdělávací cíle waldorfské školy. Přeloženo.
Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. SPN, Praha 1994.
Rýdl, K.: Reformní praxe v současných školských systémech. SPN, Praha 1990.

Steiner, R.: Umění výchovy, Metodicko - didaktický kurs. Opherus, Praha 2003.
Steiner, R.: Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Ioanes, Příbram 1996.
Steiner, R.: Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. Baltazar, Praha 1993.
Steiner, R.: Výchova dítěte a metodika vyučování. Baltazar, Praha 1993.
Steiner, R.: Poznání člověka a utváření vyučování. Přeloženo.
Steiner, R.: Umění výchovy - Seminární rozhovory. Přeloženo.
Steiner, R., Dostal, J.: Tvořivá řeč. Přeloženo.
Steiner, R. (Altehage, G.): K vývojovým fázím prvních tří sedmiletí. Opherus, Praha 2002.
Steiner, R. (Altehage, G.): K pedagogice v období střední školy. Přeloženo.
Stoeckli, T.: Pedagogika mládeže. Přeloženo.
Streit, J,: Proč děti potřebují pohádky. Baltazar, Praha 1992.
Streit, J.: Geron a Virtus. Přeloženo.
Stockmeyer, K.: Učební plán pro waldorfské školy. Přeloženo.
Trojnost v ročním koloběhu. Práh 1992.
Vznik waldorfské střední školy. Sborník z konference v St.Paul, USA 1995. Přeloženo.
Waldorfská pedagogika a výzvy současného světa. Přepis panelové diskuse v Radiu
Svobodná Evropa 16.1.1998
Woitinas, S.: Indigové děti. Fabula, Hranice 2004.
Wünsch, W.: Vyučování hudby na waldorfské škole. Přeloženo.
Zuzák, T.: Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. PF OU, Ostrava 1998.Některé tituly jsou k zapůjčení v Moravskoslezské vědecké  knihovně v Ostravě nebo je můžete zakoupit v naší škole.

 

Odkazy:

www.iwaldorf.cz/

Waldorf list - přehled všech waldorfských škol na světě

Zpět na úvodní stránku

O historii naší školy