1. fáze otevírání škol a režimových opatření 12. 4. 2021

Milí rodiče,


Pravděpodobně od 12. 4. 2021 nastoupí zpět do MŠ a ZŠ některé děti a žáci.

 MŠ: Pouze povinné předškolní vzdělávání.


 1. stupeň ZŠ: Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). V našem případě:

 3.,4.,5. třída 12.4.-16.4.,26.4.–30.4.2021 a dále

1., 2. třída 19. 4. – 23. 4., 3. 5. – 7. 5. 2021 a dále

9. třída: skupinová konzultace  

Pondělí 14:30 – 16:00 matematika

Středa 14:00 – 15:30 český jazyk Rozvrh hodin a rozpis odchodů na oběd jednotlivých tříd máte v příloze.

Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

Provoz ŠD bude od 7:00 ráno, odpoledne do 16:30 hodin každý den.

Povinné testování

 Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:
– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)

– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací.

Zatím nemám podrobnější informace k testování, jakmile je budeme mít, přepošlu Vám je, abyste věděli, co čeká Vaše děti i Vás. Bohužel jako vždy vše na poslední chvíli.

Provoz základních škol od pondělí 12.4. 2021:

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).

b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.

  • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
  •  Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).Školní stravování:
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující: • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),• je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a

▪ nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Přeji Vám pevné nervy, klid a zdraví.

Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka školy