Waldorfská školní družina

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není přímým pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Činnost WŠD vyplývá ze zásad pedagogiky volného času a waldorfské pedagogiky.


   Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní také funkci sociální. Pomáhá dětem orientovat se v sociálním prostředí tak, aby děti dokázaly efektivně komunikovat, dohodnout se, konstruktivně řešit případné konflikty a spolupracovat.


   Děti mají možnost vlastní volby pro každodenní činnost. Plán družiny bude denně korigován vzhledem k aktuální situaci mezi dětmi a u jednotlivých dětí.  Jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení cílů WŠD je umožnění, podpora, korekce a rozvíjení spontánních her a uměleckých činností dětí.


Činnost ŠD

Činnost školní družiny probíhá pod dohledem vychovatelů v prostorách školní družiny nebo školy. Děti mohou využívat odpočinkovou místnost „Skrýš“, „Kreativní dílnu“, „Modrou hernu“ nebo „Klub“, podle potřeb také prostory knihovny, tělocvičny nebo hřiště v areálu školy, případně i další prostory školy.

Žáci 1., 2. a 3. třídy přichází po ukončení výuky s vyučujícím do školní družiny, kde si je převezmou vychovatelé.

Podle rozpisu školní družiny jdou děti do školní jídelny na oběd, první a druhá třída v doprovodu vychovatelů, žáci třetí třídy podle dohody s vychovatelem jejich oddělení.

Od čtvrté třídy přecházejí do školní družiny žáci sami po obědě, svůj příchod do družiny ohlásí vychovateli svého oddělení a zapíší svůj příchod do sešitu evidence ŠD. Vychovatel je za žáky zodpovědný až od okamžiku zápisu žáka do sešitu evidence ŠD.

Do 14:00 pobývají žáci v ŠD v místnosti svého oddělení, s vychovatelkou svého oddělení, po této době si mohou vybrat libovolnou místnost pro další činnost v ŠD, tu, ve které je některý z vychovatelů přítomen. Odchod z i příchod do oddělení vždy zřetelně oznámí vychovateli oddělení. Vychovatelé ŠD mohou regulovat počet žáků v místnostech ŠD tak, aby byli žáci ve třídách rovnoměrně rozmístěni.

Od 14.00 mohou žáci chodit na školní hřiště pod dohledem vychovatelů. Doporučujeme, aby se děti převlékaly pro pobyt venku. Převlečení není podmínkou, v takovém případě však není možné zajistit, aby si děti oblečení při hrách venku neušpinily nebo nezničily (sportovní hry, hry na pískovišti apod.).  Také pro práci s výtvarným materiálem bude žákům umožněno uložit vhodný oděv na určené místo ve školní družině. 

Pokud odchází žáci ze ŠD samihlídají si dobu svého odchodu. Svůj odchod v určené době oznámí vychovatelům svého oddělení a zapíší odchod do sešitu evidence ŠD.

Ve školní družině není umožněno používání mobilních telefonů, počítačů, tabletů, elektronických hraček apod.. Za osobní hračky si děti zodpovídají samy. Cenné věci doporučujeme nechat v zamykatelné šatní skříňce dítěte.

Provozní doba školní družiny

Ranní družina: 7.00 – 7.40 hodin. Děti přichází ráno do místnosti určené pro ranní družinu (podle rozpisu vychovatelů) a odchází do tříd v 7.40 hodin.

V odpolední družině pečují o děti vychovatelé do 17.00 hodin.

Školní družina má tři oddělení. V jednom oddělení může být přihlášeno maximálně 30 žáků. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení na jeden školní rok.

Ke slučování žáků dochází během dne, ze tří oddělení do dvou a nakonec do jednoho oddělení.

V době všech prázdnin se činnost školní družiny přerušuje