Waldorfská školní družina

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. Není přímým pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Činnost WŠD vyplývá ze zásad pedagogiky volného času a waldorfské pedagogiky.

   Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní také funkci sociální. Pomáhá dětem orientovat se v sociálním prostředí tak, aby děti dokázaly efektivně komunikovat, dohodnout se, konstruktivně řešit případné konflikty a spolupracovat.

   Děti mají možnost vlastní volby pro každodenní činnost. Plán družiny bude denně korigován vzhledem k aktuální situaci mezi dětmi a u jednotlivých dětí.  Jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení cílů WŠD je umožnění, podpora, korekce a rozvíjení spontánních her a uměleckých činností dětí.

 

Nová školní družina

/album/druzina/skolni-druzina-3-jpg/ /album/druzina/skolni-druzina-4-jpg/ /album/druzina/skolni-druzina-6-jpg/

WALDORFSKÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Provozní doba školní družiny

Ranní družina: 7.00 – 7.40 hodin. Děti přichází ráno do místnosti určené pro ranní družinu (podle rozpisu vychovatelek) a odchází do tříd v 7.40 hodin.

V odpolední družině pečují o děti vychovatelky do 17.00 hodin.

Školní družina má tři oddělení. V jednom oddělení může být přihlášeno maximálně 30 žáků. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení na jeden školní rok.

Ke slučování žáků dochází během dne podle služeb vychovatelek, ze tří oddělení do dvou v 15.00 hodin a do jednoho oddělení v 16.00 hodin.

V době všech prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

 

Vychovatelky ŠD

Vedoucí vychovatelka:  Mgr. Eva Tejkalová

 

Alena Dorotíková

Hana Veverková, DiS.

Mgr. Zdeňka Gelová

 

Stravné

Platbu stravného, objednávání a odhlašování obědů zajišťují svým dětem rodiče nebo žáci sami. Obědy lze objednat využitím terminálu ve výdejně ZŠ Na Mlýnici pomocí čipu nebo přes internet http://zsgepiky.portal.sodexo.cz nebo v kanceláři ŠJ ZŠ Gen. Píky .                  

Čip pro objednávání a odhlašování obědů si rodiče vyzvednou na začátku školního roku v kanceláři ŠJ ZŠ Generála Píky. Informace zde: http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/cs/sluzby nebo na tel. čísle kanceláře jídelny: 596 628 733

Čip pro výdej obědů může být na přání rodičů uschován u vychovatelky.

Přijetí dítěte do ŠD

Podmínkou přijetí dítěte do školní družiny je řádně vyplněný zápisní lístek

Všechny změny musí být dodány písemně, a to s datem a podpisem zákonných zástupců dítěte. Písemná forma je také podmínkou v případě změn v odchodech žáků nebo v případech, kdy má dítě vyzvednout ze školní družiny jiná osoba, než je uvedena v zápisním lístku. Ústní nebo telefonická dohoda není dostatečná!!

Školní družinu navštěvují žáci všech tříd Waldorfské ZŠ, přednostně jsou však přijímáni žáci 1., 2. a 3. třídy, umožní-li to kapacita ŠD, pak také žáci dalších tříd. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. 

Odhlásit žáka ze ŠD je nutno písemnou formou s uvedením data a podpisem zákonných zástupců

Postup vychovatelek při nevyzvednutí dítěte po skončení pracovní doby

  • Kontaktování zákonného zástupce, popř. jiné pověřené osoby k vyzvednutí ze ŠD, telefonicky
  • V případě, že se nepodaří kontaktovat zákonného zástupce, popř. jinou pověřenou osobu označenou na zápisním lístku, informuje vychovatelka ředitelku školy a orgány tomu určené

 

Činnost ŠD

Činnost školní družiny probíhá pod dohledem vychovatelů v prostorách školní družiny nebo školy. Děti mohou využívat odpočinkovou místnost „Skrýš“, „Kreativní dílnu“, „Modrou hernu“ nebo „Klub“. Žáci školní družiny mohou využívat také prostory knihovny, tělocvičny nebo hřiště v areálu školy, případně i další prostory školy.

Žáci 1., 2. a 3. třídy přichází po ukončení výuky s vyučujícím do školní družiny, kde si je převezme vychovatelka jejich oddělení.

Podle rozpisu školní družiny jdou děti do školní jídelny na oběd, první a druhá třída v doprovodu vychovatelky, žáci třetí třídy podle dohody s vychovatelkou jejich oddělení. V družině je zajištěn pitný režim, tzv. fontána.

Od čtvrté třídy přecházejí do školní družiny žáci sami po obědě, svůj příchod do družiny ohlásí vychovatelce svého oddělení a zapíší svůj příchod do sešitu evidence ŠD. Vychovatelka je za žáky zodpovědná až od okamžiku zápisu žáka do sešitu evidence ŠD.

Do 13:50 (vzhledem k rozvrhu školy) pobývají žáci v ŠD v místnosti svého oddělení, s vychovatelkou svého oddělení, po této době si mohou vybrat libovolnou místnost pro další činnost v ŠD, tu, ve které je některá z vychovatelek přítomna. Odchod z i příchod do oddělení vždy zřetelně oznámí vychovatelce oddělení. Vychovatelky ŠD mohou regulovat počet žáků v místnostech ŠD tak, aby byli žáci ve třídách rovnoměrně rozmístěni.

Od 14.00 mohou žáci chodit na školní hřiště pod dohledem vychovatelky. Doporučujeme, aby se děti převlékaly pro pobyt venku. Převlečení není podmínkou, v takovém případě však není možné zajistit, aby si děti oblečení při hrách venku neušpinily nebo nezničily (sportovní hry, hry na pískovišti, jízda na koloběžce apod.).  Také pro práci s výtvarným materiálem bude žákům umožněno uložit vhodný oděv na určené místo ve školní družině. 

Pokud odchází žáci ze ŠD sami, hlídají si dobu svého odchodu. Svůj odchod v určené době oznámí vychovatelce svého oddělení a zapíší odchod do sešitu evidence ŠD.

Ve školní družině není umožněno používání mobilních telefonů, počítačů, tabletů, elektronických hraček apod.. Za osobní hračky si děti zodpovídají samy. Cenné věci doporučujeme nechat v zamykatelné šatní skříňce dítěte.

Práva i povinnosti pobytu ve školní družině vymezují dokumenty školy (Školní řád, Organizační řád ŠD, Vnitřní řád ŠD a Pravidla ŠD).

 

Kontakty

Školní družina: 777 128 156

Adresa: Školní družina při Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici 36, Ostrava, 702 00

Kancelář školy: 597 578 539, 777 128 153

E-mailová adresa školy: skola@zswaldorfostrava.cz

Konzultace s rodiči se uskutečňují po domluvě s vychovatelkou v době nepřímé pedagogické činnosti.

 

Informace o úplatě

Úplata na jedno dítě zapsané do školní družiny  je stanovena ve výši 150,-Kč měsíčně. Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v družině.  

Úplata je splatná do 25. dne předcházejícího měsíce v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy č. 12035761/0100 s uvedením variabilního symbolu, který je shodný s W-spolkem přiděleným osobním symbolem vašeho dítěte.

Úplatu je možné hradit na více měsíců najednou. Od ledna roku 2018 je plánovaná změna úplaty a to: dvakrát během školního roku – v únoru na 2. pololetí a v září na 1. pololetí školního roku. V případě odhlášení dítěte ze ŠD, budou na vaši žádost přeplatky vráceny.

V případě neplacení úplaty může ředitelka školy žáka ze školní družiny vyloučit.

O případném snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě  písemné  žádosti  plátce.  Žádosti a potřebné dokumenty podávají rodiče v kanceláři školy, tam také hlásí veškeré změny, související s rozhodnutím ředitelky školy v této věci.

Rodiče mají možnost podpořit činnost školní družiny příspěvkem do spolku rodičů, W-spolku, a to částkou 400 Kč na školní rok. Děkujeme rodičům za podporu, kterou školní družině poskytují. 

 

Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1.9.2018

Vypracoval:  Mgr. Jana Kornutová, zástupce ředitelky školy

Schválila: Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka školy

zápisní_lístek

odhláška_žáka_ze_ŠD