Waldorfská školní družina

V nových  prostorách dostala družina  křídla ke svému rozmachu. V krátkém čase vykouzlili naši vychovatelé v přízemí nápadité prostředí.

Na své si zde přijdou nejen děti prvního stupně.

Mohou si odpočinout v útulné relaxační místnosti.

Naproti tomu herna zve k veselému dovádění a hrám všeho druhu.

Tvořivé prstíky jistě nebudou zahálet v pracovní dílně a mlsné jazýčky potěší kuchtění v připojené kuchyňce.

Za hezkého počasí pak děti využívají školní hřiště k různým sportovním aktivitám.

 

Nová školní družina

/album/druzina/skolni-druzina-3-jpg/ /album/druzina/skolni-druzina-4-jpg/ /album/druzina/skolni-druzina-6-jpg/

Vnitřní řád školní družiny

 1. Provozní doba školní družiny:

 • Ráno od 7:00 do 7:45
 • Odchod dětí do tříd v 7:45
 • Odpolední pobyt dětí do 17:00
 1. Kapacita ŠD.

 • V jednom oddělení může být zapsáno maximálně 30 dětí.
 1. Rozdělení oddělení:

 • I. oddělení: vychovatelka Alena Dorotíková /1.třída/
 • II. oddělení: vychovatelka Jarmila Jurčová /2.-3. třída/
 • III. oddělení: vychovatelka Mgr. Eva Tejkalová /4.-5.třída/
 1. Stravné:

 • První čip pro objednávání a odhlašování obědů si rodiče zajistí v kanceláři ŠJ ZŠ Generála Píky.

 • Objednávání a odhlašování obědů rodiče zajišťují dětem (popř. děti samy) na daný den nejpozději do 13 hodin předcházejícího dne a to :

  •                              využitím terminálu ve výdejně ZŠ Na Mlýnici pomocí čipu

  •                              přes internet ( Objednávky obědů online)

  •                              v kanceláři ŠJ ZŠ Gen. Píky

  • Čip může být na přání rodičů uschován u vychovatelky.

 1. Pitný režim:

       K dispozici je zde zásobník vody, tzv. fontána.

 1. Činnost ŠD

Činnost školní družiny probíhá pod dohledem vychovatelů v prostorách školní družiny v 1. podlaží budovy ZŠ. Děti mohou využívat odpočinkovou místnost, pracovnu, hernu nebo klub. Žákům školní družiny budou nabídnuty také prostory tělocvičny nebo hřiště v areálu školy.

 1. Co děti potřebují k pobytu v ŠD:

Děti mohou mít ve svých šatních skříňkách uložené oblečení určené pro pobyt venku. 

Pro práci s výtvarným materiálem bude umožněno uložit vhodný oděv na určené místo ve školní družině. 

Doporučujeme veškeré věci řádně podepsat a uložit do plátěného pytlíku.

 

 Co děti nepotřebují k pobytu v ŠD

 
 • Ve školní družině není umožněno používání mobilních telefonů, počítačů a jiných digitálních her.

 • Za osobní hračky si děti zodpovídají samy. Cenné věci doporučujeme nechat v zamykatelné šatní skříňce dítěte.

 

 1. Pobyt dětí v ŠD

 • Pobyt dětí v ranní družině je možný od 7:00. Dítě si věci odloží v šatně a přichází do určené místnosti, kde je s nimi vychovatelka do 7:45.

 • V odpolední družině pečují o děti 3 vychovatelky ve třech odděleních.

 • Žáci 1., 2. a 3. třídy přecházejí po ukončení výuky s vyučujícím do školní družiny, kde si je převezme vychovatelka. Ta s nimi poté odchází do školní jídelny.

 • Žáci 4. a 5. třídy přecházejí do školní družiny sami po obědě. Dítě má povinnost ohlásit svůj příchod do družiny vychovatelce a zapsat svůj příchod do sešitu evidence ŠD.

 • Do 13:50 pobývají žáci v ŠD v místnosti svého oddělení, s vychovatelkou svého oddělení, po této době si mohou vybrat libovolnou místnost pro další činnost v ŠD, tu, ve které je některá z vychovatelek přítomna.

 • Vychovatelky ŠD mohou regulovat počet žáků v místnostech ŠD tak, aby byli žáci ve třídách rovnoměrně rozmístěni.

 • Od 14:15 budou mít žáci možnost chodit ven pod dohledem vychovatelky.

 • Děti se slučují v 15:00 do dvou oddělení a v 16:00 do jednoho oddělení.

 • Pokud odchází žáci ze ŠD sami, hlídají si dobu svého odchodu. Svůj odchod v určené době oznámí vychovatelce svého oddělení a zapíší odchod do sešitu evidence ŠD.

 • Žáci školní družiny se řídí pravidly a vnitřním řádem školní družiny

 1. Kontakty:

 • Sekretariát školy            597 578 539
 • ŠJ Sodexo                     596 612 381
 • ŠD                                777 128 156

Osobní konzultace s rodiči se uskutečňují po domluvě s vychovatelkou v době nepřímé pedagogické činnosti.

10. Adresa:

Školní družina při Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava
Na Mlýnici 36
Ostrava 702 00

11. Přijetí dítěte do ŠD

 • Podmínkou přijetí dítěte do školní družiny je řádně vyplněný zápisní lístek. Případné změny musí být dodány vychovatelce písemně, a to s datem a podpisem zákonných zástupců dítěte.
 • Do školní družiny budou přijaty přednostně děti:

                   - 1., 2., 3. třídy

                   - po té 4. a 5. třídy

                   - dle rozhodnutí ředitelky školy

 

 • Odhlášení“ ze ŠD musí být provedeno písemnou formou, formulář se získává u vychovatelky

12. Informace o úplatě

 • Úplata na jedno dítě zapsané do školní družiny  je stanovena ve výši 150,-Kč měsíčně.
 • Úplata se hradí na sekretariátě školy, Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava, Na Mlýnici 36, Ostrava
 • Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v družině                         
 • Úplata se hradí vždy v plné výši předem. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části úplaty při nepřítomnosti dítěte v družině.
 • Stanovená měsíční úplata se hradí  nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.
 • Při začátku šk. r., kalendářního roku, případně při zahájení docházky dítěte v průběhu měsíce, je úplata splatná v plné výši nejpozději do 5. kalendářního dne od zahájení docházky.
 • Úplatu lze provézt na delší období než jeden měsíc, maximálně však na období jednoho kalendářního roku
 • O případném snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě  písemné  žádosti  plátce doložené předložením  rozhodnutí o přiznání dávky státní sociální podpory – sociálního příplatku
 • Žádosti s dokladem odevzdají žadatelé vedoucí vychovatelce v kanceláři ŠD, a to při přihlášení dítěte do ŠD. Případné změny – odebrání, snížení, nebo přiznání sociální podpory doloží žadatelé neprodleně vedoucí vychovatelce
 • Při rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty se postupuje podle správního řádu.
 • Podrobnější informace lze přečíst v „Organizačním řádu školy, část: „Poplatky ve školní družině“, který je rovněž k nahlédnutí u vychovatelek.

Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1.9.2015

Vypracoval:  Mgr. Jana Kornutová, zástupce ředitelky školy

Schválila: Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka školy

Zápisní_lístek do školní družiny