Oficiální zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od 5. května 2020 do 7. května 2020  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy: 4aemudw
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): skola@zswaldorfostrava.cz,
  3. poštou nebo do schránky u dveří ZŠ
  4. osobní podání v pracovní dny od 7.00 do 12.00 na sekretariát školy, v jiný čas jen po předchozí telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 


Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. vzor), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 


Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Přihlášku a kritéria pro přijetí do mateřské školy pro rok 2020/2021 najdete zde: 

Směrnice zápis do MŠ

MŠMT opatření zápisy MŠ

Žádost o přijetí do MŠ (přihláška)

Evidenční list (k přihlášce)

Momentálně nepřijímáme děti do MŠ pro šk. r. 2020/2021