VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ NALEZNETE ZDE

Oficiální zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 4. května 2021

Přihláška dítěte do MŠ:

Pro vygenerování žádosti ke přijetí použijte odkaz:

https://ms.ostrava.cz

Nezapomeňte, že tímto nepodáváte žádost, pouze ji v systému vygenerujete, následně vytisknete, podepíšete a spolu s dalšími doklady donesete v den zápisu do MŠ, případně použijete jiné způsoby podání žádosti, viz. níže. Spolu s žádostí se Vám vygeneruje také doklad o očkování dítěte, který Vám potvrdí dětský lékař. 

Po rozkliknutí internetového odkazu se Vám otevře nový portál předškolního vzdělávání. Pro veškeré informace ohledně podání přihlášek klikněte na cihličku Informace. Pro podání žádosti na cihličku Žádosti a přijímací řízení, zde vyberete pole se školním rokem 2021/2022. Následně si zvolíte ve výběru MŠ Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přidáte MŠ na seznam a tlačítkem Přejít na žádost se Vám otevře elektronická přihláška k vyplnění. 

Pokud budete u žádosti o přijetí souhlasit se zpracováním údajů, vygeneruje se Vám také registrační číslo, podle kterého můžete sledovat stav žádosti v záložce Výsledky přijímacího řízení.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 4aemudw
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): skola@zswaldorfostrava.cz
  3. poštou nebo do schránky u dveří ZŠ
  4. osobní podání 4. 5. 2021 od 7.00 do 16.30 v kanceláři MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte – prostá kopie
2. Občanský průkaz zákonného zástupce – prostá kopie
3. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství – prostá kopie
4. Vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“


Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Doklad bude vygenerován spolu se žádostí o přijetí na portálu pro předškolní vzdělávání.


Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Kritéria přijetí: Přednostně

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má trvalé bydliště ve Statutárním městě Ostrava.

2. Děti, které před začátkem školnímu roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku a mají trvalé bydliště ve Statutárním městě Ostrava.

3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30-ti dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zswaldorfostrava.cz po dobu 30ti dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává se do 30-ti dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o předškolní vzdělávání) ředitel školy.

Odvolání:
Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15-ti dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. 3. 2021 a ruší platnost směrnice předešlé. Kontrolou směrnice je pověřena Mgr. Jana Kornutová

Přihlášku a kritéria pro přijetí do mateřské školy pro rok 2021/2022 najdete zde: 

Směrnice zápis do MŠ

Portál předškolního vzdělávání

Evidenční list (k přihlášce)