Oficiální zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech:

02.05.2024 v době od 7.30 do 16.30

03.05.2024 od 7.30 do 14.30


Průběh zápisu:

  • Zápis do MŠ od školního roku 2024/2025 bude realizován prostřednictvím Portálu předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy  https://ms.ostrava.cz/kde je umožněno rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsatpřiložit přílohu (potvrzení o očkování) a osobně doručit do MŠ ve výše uvedených dnech. Registrace a vyplňování Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 je na výše uvedeném portálu bude umožněna od 19. dubna 2024.
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 se bude konat od 02.05.2024 v době od 7.30 do 16.30 a 03.05.2024 od 7.30 do 14.30. Zahrnuje doručení podepsané vygenerované Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně požadované přílohy – tj. doložení potvrzení o řádném očkování dítěte, kterou vystaví lékař dítěte. POZOR – dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání potvrzení o očkování nedokládá. K ověření údajů uvedených v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce dítěte požádán o nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat.

Přihláška dítěte do MŠ:

Registrace žádostí o přijetí na portálu https://ms.ostrava.cz 

Nezapomeňte, že tímto nepodáváte žádost, pouze ji v systému vygenerujete, následně vytisknete, podepíšete a spolu s dalšími doklady donesete v den zápisu do MŠ, případně použijete jiné způsoby podání žádosti, viz. níže. Spolu s žádostí se Vám vygeneruje také doklad o očkování dítěte, který Vám potvrdí dětský lékař. 

Po rozkliknutí internetového odkazu se Vám otevře nový portál předškolního vzdělávání. Pro veškeré informace ohledně podání přihlášek klikněte na cihličku Informace. Pro podání žádosti na cihličku Žádosti a přijímací řízení, zde vyberete pole se školním rokem. Následně si zvolíte ve výběru MŠ Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přidáte MŠ na seznam a tlačítkem Přejít na žádost se Vám otevře elektronická přihláška k vyplnění. 

Pokud budete u žádosti o přijetí souhlasit se zpracováním údajů, vygeneruje se Vám také registrační číslo, podle kterého můžete sledovat stav žádosti v záložce Výsledky přijímacího řízení.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 4aemudw
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): skola@zswaldorfostrava.cz
  3. poštou nebo do schránky u dveří ZŠ
  4. osobní podání  ve dnech a časech zápisu, viz. výše

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:


1. Rodný list dítěte – prostá kopie

2. Cizí státní příslušníci – doklad o přechodném bydlišti

3. Vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ 


Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Doklad bude vygenerován spolu se žádostí o přijetí na portálu pro předškolní vzdělávání.


Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf

Přihlášku a kritéria pro přijetí do mateřské školy pro rok 2024/2025 najdete zde: 

Portál předškolního vzdělávání

Evidenční list (k přihlášce)

Informace k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí