Přijetí dítěte do ŠD


Podmínkou přijetí dítěte do školní družiny je řádně vyplněný zápisní lístek.

Zápisní lístek je k dispozici ve školní družině.

Všechny změny musí být dodány písemně, a to s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte. Písemná forma je také podmínkou v případě změn v odchodech žáků nebo v případech, kdy má dítě vyzvednout ze školní družiny jiná osoba, než je uvedena v zápisním lístku. Ústní nebo telefonická dohoda není dostatečná!!

Školní družinu navštěvují žáci všech tříd Waldorfské ZŠ, přednostně jsou však přijímáni žáci 1., 2. a 3. třídy, umožní-li to kapacita ŠD, pak také žáci dalších tříd. O přijetí rozhoduje ředitelka školy (obvykle v prvních dnech školy).

Informace o úplatě


Úplata na jedno dítě zapsané do školní družiny  je stanovena ve výši 150,-Kč měsíčně. Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v družině.  

Úplata je splatná do 25. dne předcházejícího měsíce v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy č. 12035761/0100 s uvedením variabilního symbolu, který je shodný s W-spolkem přiděleným osobním symbolem vašeho dítěte.

Úplatu je možné hradit na více měsíců najednou. V případě odhlášení dítěte ze ŠD, budou na vaši žádost přeplatky vráceny.

V případě neplacení úplaty může ředitelka školy žáka ze školní družiny vyloučit.

O případném snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě  písemné  žádosti  plátce.  Žádosti a potřebné dokumenty podávají rodiče v kanceláři školy, tam také hlásí veškeré změny, související s rozhodnutím ředitelky školy v této věci.

Rodiče mají možnost podpořit činnost školní družiny příspěvkem do spolku rodičů, W-spolku, a to částkou 500 Kč na školní rok. Děkujeme rodičům za podporu, kterou školní družině poskytují.