Čím je naše škola specifická?

Mezi hlavní charakteristiky výuky patří respektování vývojových fází dítěte, rozvoj sociálních dovedností a péče o klima školy. Je pro nás důležité, aby třídní učitel doprovázel třídu většinu školní docházky. Využíváme silné mezipředmětové vazby, přesahy a projekty. Žáci pracují nejen s učebnicemi. Používáme slovní hodnocení žáků – formativní a sumativní. Učíme žáky vědomě pracovat s chybou jako prostředkem pro další rozvoj, učíme prožitkem, klademe důraz na umělecké vyučování.

Jsme škola pro hlavu, srdce a ruce

Rozvíjíme tvůrčí myšlení, vyučujeme hlavní předměty (matematiku, český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis apod.) v epochách, ranních dvouhodinových blocích po dobu 3 až 4 týdnů. To znamená, že prožíváme učivo s dětmi do hloubky, určitému tématu se věnujeme intenzivně 3 týdny. Žáci nejsou rozptylování jinými tématy, mohou nahlédnout na dané téma z více stran, dát jej do souvislostí, utvořit si názor. Každá třída má svou vyprávěcí látku – pohádky, řecká mytologie, zámořské objevy a jiné, která se stává ústředním tématem ročníku a prolíná se všemi předměty. Toto téma vždy souvisí s vývojovým stupněm dítěte a nese v sobě důležité poselství, výzvu pro ten určitý věk. Máme rozšířenou výuku 2 cizích jazyků od první třídy. Umělecká výuka má své zastoupení ve všech předmětech – ročníkový divadelní projekt, pravidelný a přirozený rozvoj hudebních dovedností od 1. třídy (hra na hudební nástroj, zpěv) s pravidelnými vystoupeními v rámci třídních i školních slavností. Vyučujeme polytechnickou výchovu od 1. do 9. třídy (práce se dřevem a kovem, pletení, šití oděvů a bot, práce s proutím, modelování s hlínou, keramika). Klademe důraz na přirozený pohyb (výuka v přírodě, vícedenní výjezdy). Máme specifické předměty jako je kreslení forem, které hlavně v prvních ročnících pomáhá rozvoji jemné motoriky, ale také orientaci v prostoru, rozvoji sociálního cítění a spolupráce. Mnohem jednodušší je pak výuka psaní, ale také geometrie – děti si zlepšují prostorovou představivost. Ve waldorfských školách je součástí výuky eurytmie – my bohužel eurytmistu nemáme, ale předmět jsme pojali jako cvičení smyslů a považujeme to za velmi důležité v dnešní době – rytmizace, dramatizace, pohyb v prostoru, sociální kontakt s ostatními, muzikoterapie, vyjadřování a prožívání emocí, pocitů apod. Věříme, že do budoucna se nám podaří eurytmistu získat a vrátit se zpět k eurytmii. Několik let jsme ji ve škole měli a byla pro všechny velkým přínosem.

Naše škola je plná projektů:

Tady jsou některé z nich. Ve třetí a čtvrté třídě se jedná o projekt Ze zrna chléb, kdy si žáci projdou celým procesem práce na poli – orba, setba, sklizeň, mlácení obilí, mletí mouky, pečení chleba ve vlastnoručně postavené hliněné peci.

Čtvrťáci v rámci finanční gramotnosti připravují Vánoční jarmark, kulturní program a bufet pro návštěvníky. Bufet si sami organizují, připravují a prodávají občerstvení. Počítají zisk a společně přemýšlí, jak peníze využijí.

Žáci páté třídy se po celý rok věnují Starověkému Řecku – vyprávějí si řeckou mytologii, seznamují se s životem lidí ve starověkém Řecku, šijí si chitony, učí se olympijskou hymnu a přísahu, recitují Odysseu, připravují divadlo na námět z Odysseových cest a také trénují sportovní disciplíny, které byly součástí antických olympijských her. Na závěr školního roku se sejdou s ostatními páťáky waldorfských škol a společně prožijí dva dny olympijského i kulturního zápolení.

Šesťáci po celý školní rok plní rytířské ctnosti – hrají na flétny renesanční skladby, tančí gotické i renesanční tance, vyrábí si ze dřeva meče a štíty, šijí si středověké oděvy, seznamují se se středověkou literaturou i s historií. Na závěr roku se účastní rytířských slavností, kde všechny tyto ctnosti prokazují, mimo jiné hrají i šachy nebo dámu. Tyto slavnosti se konají na některém z blízkých hradů.

Žáci 8 třídy připravují ročníkové divadlo, což je komplexní třídní projekt zahrnující nastudování i celou produkci – propagaci, pronájem prostor (hledání divadla), finance, přípravu kostýmů a rekvizit, zakončený několika představeními, mimo jiné i účastí na divadelní přehlídce waldorfských škol Duhové divadlo v Písku.

Deváťáci ukončují svou školní docházku zpracováním ročníkových prací na aktuální témata, která je zajímají, např. veslování, fantasy literatura, hra na hudební nástroj, ale i historická, zeměpisná nebo politická témata.. Tyto práce začínají promýšlet a tvořit již v 8. třídě. V 9. třídě jim dají závěrečnou písemnou podobu, vytváří prezentace na počítači a následně je prezentují před spolužáky a před rodiči. Hned na začátku školního roku prochází Řemeslným týdnem, kdy se intenzivně prakticky věnují některému z řemesel pod vedení učitelů nebo odborníků – dřevořezba, truhlařina, měditepectví, kovářství apod. Výsledkem jsou na konci týdne pro každého dva výrobky – svícen, loutka, košík, miska nebo společná práce – lavička. Období po přijímacích zkouškách prožívají aktivně nácvikem absolventského divadelního vystoupení podobně jako v 8. třídě.

Kolik máme žáků, tříd, pedagogů?

Nyní máme 38 dětí v MŠ ve dvou třídách – Skřítci a Sluníčka a 169 žáků v ZŠ v 9. třídách, máme 3 oddělení školní družiny. O všechny děti a žáky pečuje 31 pedagogických pracovníků – učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga. Na naší škole působí také školní speciální pedagožka a školní psycholog.

Jak je naše škola vybavena – třídy, odborné třídy, tělocvična, zahrada, kroužky, PC vybavení a další?

Vzhledem k tomu, že máme velkou budovu, máme celkem 22  učeben, což je dostatečný počet pro výuku ZŠ. Z toho máme 13 odborných učeben: počítačová učebna, jazyková učebna, přírodovědná interaktivní učebna, chemická laboratoř, informační centrum s knihovnou, pracovní dílna – proutí, kov, pracovní dílna – dřevo, učebna výtvarné výchovy, učebna pracovní výchovy – šití, cvičná kuchyň v prostorách ŠD, eurytmický sál, učebna hudební výchovy, tělocvična. 

Další místnosti a prostory, které mohou využívat žáci, pedagogové nebo rodiče jsou: školní poradenské pracoviště, konzultační místnost, sborovna, kabinety pro učitele 1. a 2. stupně, výdejna jídla – jídelna, 4 místnosti ŠD.

V Dílně pro pracovní vyučování jsou hoblice pro práci se dřevem. Jazyková učebna je vybavena novými žákovskými stoly a židlemi pro 20 žáků, dataprojektorem, učitelským počítačem a monitorem.

Počítačová učebna je zařízena žákovskými stoly a židlemi pro 24 žáků, každý má k dispozici počítač s připojením na internet. Přírodovědná interaktivní učebna  je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a učitelským počítačem. Informační centrum s knihovnou má k dispozici 8 stolů s počítači, takže je možné využívat tuto učebnu ve výuce i po vyučování v rámci ŠD a volných hodin pro žáky 2. stupně. Vybavení těchto tří učeben pochází z projektu zřizovatele „Modernizace výuky základních škol MOb MOaP“.

Pro výuku pěstitelství máme v současné době k dispozici 3 políčka s hlínou, které byly vybudovány v rámci rekonstrukce zahrady pro mateřskou školu a také pole pro setí obilí před školou v rámci revitalizace školního dvoru. Žáci nynější 4. třídy vlastnoručně vytvořili vyvýšený záhon, který také využíváme k pěstitelství.

Co vše se v posledních letech změnilo v naší škole v oblasti samotné výuky – projektové dny, pomůcky, atd.?

Pravidelné projekty, na které se vždy žáci nižších ročníků těší, jsem popsala už v první otázce. Pokračujeme také v tradičních slavnostech a prožívání přirozeného běhu roku – Michaelská slavnost, Martinská slavnost, Adventní spirála, Adventní dílny i Vánoční jarmark, Tři králové, Hromnice, Vynášení Morany, Masopust, Velikonoční dílny a jarmark a Jánská slavnost. Všechny tyto slavnosti a akce prožíváme společně – děti, učitelky i rodiče z mateřinky a žáci, rodiče a učitelé základní školy. V loňském roce jsme spolupracovali se Slovanským kruhem při slavnosti Hromnic a byl to ohromný zážitek pro všechny zúčastněné. Všechny tyto slavnosti prožívají děti a žáci delší dobu, nejen ten den, kdy slavnost probíhá. Vypráví si, jak tyto tradice vznikly, jak je prožívali lidé kdysi, čtou si legendy a příběhy spjaté s tímto obdobím, zpívají si písně, které k této  události patří, tančí tance, recitují verše, připravují si oděvy, pokrmy, prostě vše, co s daným obdobím a událostí souvisí. Tyto slavnosti jim umožňují překonávat překážky v běžném životě, dodávají jim sílu. To vše, ač se to nezdá, souvisí velice úzce s environmentálním myšlením. Zapojili jsme se do projektu Ekoškola, vytvořili jsme ekotým a pracujeme na zlepšení situace ve škole i v blízkém okolí, což není vůbec jednoduché vzhledem k lokalitě, kde se nacházíme.

Máme nové pomůcky a zkvalitňujeme výuku.

Jsme otevření novým metodám ve výuce. Mnoho učitelů v naší škole již prošlo vzděláváním v Hejného matematice, kterou v různé míře ve třídách uplatňujeme, má mnoho společného s waldorfskou pedagogikou. V této souvislosti jsme pořídili pomůcky i učebnice pro Hejného metodu – architekto, abacu, parkety, geoboardy, gradované výukové karty apod. Stejně tak je pro nás důležité rozvíjet kritické myšlení, velká část pedagogického sboru absolvovala také tyto semináře a využívají metody kritického myšlení v nejrůznějších předmětech. Pro výuku čtení využíváme metodu Sfumato, která by měla předcházet vzniku poruch učení. V rámci čtenářských dovedností máme ve škole mnoho materiálů pro čtení s porozuměním, tvůrčí psaní, rozšiřujeme nabídku školní knihovny o moderní knihy, které děti baví číst, půjčují si je i domů. Protože ve velké míře podporujeme hudební vzdělání dětí, máme kvalitně vybavený kabinet hudebními i muzikoterapeutickými nástroji, které využívají učitelé i žáci – tenorové, basové, altové i sopránové flétny, lyry, bicí soupravu, ukulele i ozvučovací techniku pro slavnosti. Další oblastí, které se intenzivně věnujeme, jsou řemesla, máme kvalitně vybavené dílny na práci se dřevem a kovem. Myslíme také na moderní technologie a díky projektu ze SMO se nám podařilo získat sady pro robotiku z Lega, digitální měřící soupravu Vernier s mnoha čidly pro měření chemických i fyzikálních veličin, máme 3D tiskárnu.

Jak zvládáme online výuku? 

Během letních prázdnin jsme pro školu zřídili účet G – suite a pro všechny pedagogy a žáky gmail a využíváme google classroom. Ve veřejné zakázce jsme pro učitele nakoupili 13 notebooků a podařilo se nám i pro všechny děti, které neměly žádnou techniku, získat notebook z našich zdrojů nebo předplacenou sim kartu z T- mobilu, takže nikdo nezůstal bez možnosti připojení. Za některými žáky docházeli asistenti pedagoga, aby jim pomohli se zvládáním online výuky. Hned od začátku školního roku jsme učili žáky i jejich rodiče pracovat v učebnách classroom, odesílat úkoly, připojovat se na google meety, vkládat materiály apod. Také všichni pedagogové prošli školením pro práci v google classroom, takže jsme byli na online výuku připraveni. Učitelé 1. – 3. třídy pro své žáky nahrávali videa a tím jim předávali větší část učiva, protože tyto děti potřebují velkou pomoc rodičů. Na online meetech se scházeli, aby neztratili sociální kontakt a mohli si popovídat, co je trápí, z čeho mají radost apod. Od 4. třídy zvládají žáci pracovat v classroom víceméně samostatně. Co se týká hodnocení a vysvědčení, jsme na tom lépe než mnohé jiné školy, jelikož se slovním hodnocením, zpětnou vazbou i sebehodnocením již pracujeme, takže to pro nás není nic nového a naši žáci i rodiče jsou zvyklí. V tom spatřuji obrovskou výhodu.

Jaké jiné aktivity škola nabízí? Jak žáci vítají tyto možnosti a jak se zapojují?

Ve škole nabízí kroužky převážně naši učitelé, jelikož jsme zjistili, že placené kroužky zvenčí jsou drahé, a pak nemají potřebnou obsazenost. V posledních letech jsme organizovali kroužky pohybové výchovy, počítačový kroužek, klub deskových her, přípravky na přijímací zkoušky, čtenářský klub, výtvarný kroužek, kroužek mladých badatelů, v letošním roce měl být otevřen kroužek robotiky. U nás funkci kroužků často zastává školní družina. Ve školní družině máme žáky z celého prvního stupně a někdy rádi docházejí i žáci druhého stupně. Ve školní družině nemají přímo kroužky, ale vychovatelé jim nabízí natolik atraktivní činnosti, že rodiče často nemohou své děti dostat domů. Mají k dispozici široký výběr deskových i společenských her, různé umělecké činnosti – drátování, dřevořezba, smaltování, enkaustika, vaření, pečení, plstění, mají nabídku sportovních aktivit na hřišti nebo v tělocvičně – jsou nakoupeny různé balanční pomůcky. Nejsme spádovou školu a děti k nám dojíždějí z celé Ostravy a okolí, rádi zůstávají po vyučování, jen si v družině povídají, hrají si tak, jako by se sešli před domem. Jsou rádi, že tráví čas spolu a nemusí se hned loučit.

V loňském roce jsme vytvořili funkční ekotým převážně z žáků 4. a 5. třídy, kteří byli v této oblasti hodně aktivní a burcovali svým obrovským zájmem a nadšením i ostatní žáky a učitele, určitě v této aktivitě budeme dále pokračovat, jen v dnešní době je to náročnější. Moc se těšíme, až se sejdeme osobně a budeme rozvíjet započaté aktivity. Školní parlament zatím nemáme vytvořený, je to jedna z vizí do budoucnosti. Ale je možné, že taková potřeba vůbec nebude. Protože v naší škole je komunikace hodně otevřená mezi žáky, učiteli a rodiči. Myslím si, že se nikdo nebojí komunikovat, ptát se, prosazovat své myšlenky, nápady, všem je umožněno podílet se na životě školy apod. To ještě ukáže čas.

Jak si škola vede v různých soutěžích, projektech atd.?

Naše škola propaguje a podporuje především týmovou spolupráci mezi dětmi, nejen soutěživost a porovnávání. Samozřejmě podporujeme žáky, kteří jsou talentovaní v různých oborech. Pokud je to možné, umožníme jim věnovat se svému talentu více a ulevit v jiných ohledech. Rádi jim poskytneme prostor pro seberealizaci, ať už v soutěžích nebo v možnosti předvést své umění na půdě školy nebo formou bližší spolupráce pedagoga a žáka v daném oboru. Účastníme se vědomostních olympiád, recitačních, hudebních, výtvarných, sportovních, jazykových i dovednostních soutěží. 

Zapojujeme se do malých i větších projektů, do každoročních projektů vyhlašovaných zřizovatelem a SMO, pravidelně se účastníme čtrnáctidenního ozdravného pobytu z Fondu pro děti ohrožené znečištěným prostředím, využili jsme grantu společnosti OZO, dvakrát jsme získali finanční prostředky pro Přírodovědné a technické vzdělávání, využili jsme Šablony I a nyní dokončujeme Šablony II, připravujeme žádost o Šablony III. Z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání od roku 2016 jsme čerpali speciální pedagožku, školního psychologa a vzdělávání pedagogů v inkluzi. Z environmentálních programů a projektů jsme zapojeni do projektu Globe, Ekoškola, Odpaďáček, Recyklohraní. Spolu se zřizovatelem již několik let usilujeme o zapojení do evropských projektů ohledně infrastruktury, protože nám chybí modernější vybavení v některých odborných učebnách. Zatím se to nepodařilo, ale nemíníme polevovat v úsilí a budeme pokračovat, dokud se nám to nepodaří. Také máme připravený projekt na přírodní zahradu a čekáme na příležitost jej podat.

Napsala Mgr. Lenka Holeksová
ředitelka školy