Projekt „Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu“

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p.o. získala na letošní rok z rozpočtu Statutárního města Ostrava finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu “Rozvíjení dětí v dovednosti číst a rozumět slovu”. Tuto částku jsme získali výhradně na pořízení knih a takto ji také bezezbytku použili. 

Byly zakoupeny knihy do sedmi tříd školy v takovém počtu, aby mohl mít každý žák svou. Volili je třídní učitelé podle tématu dané třídy tak, aby mohly být používány i v dalších letech dětmi daného ročníku. Knihy budou využívány v rámci školní výuky, slouží ke společnému čtení ve třídě, žákům je ale umožněno zapůjčit si je domů a číst je tam. Ze zbylé části příspěvku byla zakoupena literatura do učitelské knihovny, vzdělávací knihy s pedagogickou tématikou.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu projektu.