Školská rada

Školská rada je šestičlenná, 1/3 tvoří zřizovatel, 1/3 pedagogové, 1/3 rodiče.

Z řad rodičů ji tvoří tito zástupci:

  • Bc. Gabriela Gavelčíková  - gabka.gavelcikova@centrum.cz
  • Martin Vonášek  -  mv@levyuhel.com

Z řad pedagogů ji tvoří tito zástupci:

  •  Mgr. Jana Seidlová  -  jana.seidlova@zswaldorfostrava.cz
  •  Mgr. Jana Kornutová - jana.kornutova@zswaldorfostrava.cz

Zástupci zřizovatele jsou:   

  • Ing. Lenka Maciejovská  - stanovska.l@seznam.cz
  • Bc. Lucie Kubínková -  lucie.kubinkova@email.cz
 
Volby do školské rady prosinec 2017:

Školská rada se dle § 168 školského zákona vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.