Závěrečná zpráva z grantu Etická výchova Více zde:

Ve školním roce 2013/2014 došlo k realizaci výše uvedeného projektu, jehož cílem bylo:

  • motivovat pedagogy k hlubšímu zájmu o etickou výchovu
  • konzultovat zařazení popř. doplnění Školního vzdělávacího programu o další témata etické výchovy
  • vytvoření popř. zakoupení metodických materiálů vhodných k naplňování programu etické výchovy.

K realizaci tohoto projektu, který byl vyhlášen ke dni 22. března 2013 pod č.j. MŠMT-3204/2013-210, byla naší škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta dotace ve výši 43.500,- Kč. Byla vyčerpána v plné výši na:

  • uhrazení DVPP pěti čtyřhodinových vzdělávacích programů, u nichž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo obecně prospěšné společnosti Etická výchova akreditaci pod č. j: MŠMT – 49697/2012-201-929
  • konzultaci ohledně ŠVP s koordinátorkou pověřenou společností Etická výchova.

Závěr:

V plném rozsahu se zúčastnilo dvacetihodinového cyklu vzdělávacích seminářů 85% z celkového počtu pedagogů a to na témata:

  • Motivace žáků a výchovný styl
  • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
  • Pozitivní emoce a škola
  • Práce s odměnami a tresty
  • Spolupráce pedagoga s rodiči

Školní vzdělávací program byl konzultován a zařazení Etické výchovy v něm je dostačující. Byly vytvořeny náměty na témata pro jednotlivé ročníky, aby mohl být program etické výchovy naplňován systematičtěji.

Od října r. 2013 je realizována dvakrát 1hodina etické výchovy týdně systematicky pro 5. a pro 6. ročník naší školy v rámci zájmových útvarů. Je vyučována Mgr. Janou Kornutovou, absolventkou 250 h kurzu Etické výchovy, akreditovaného MŠMT pod č. j.: 15 906/2007-25-390. Ve svém volném čase navštěvuje zájmový útvar Etické výchovy 14 žáků 5. ročníku (56 % z celkového počtu žáků třídy) a 10 žáků 6. ročníku (43 % z celkového počtu žáků třídy).

Byly nakoupeny metodické materiály vhodné pro etickou výchovu v celkové výši 922 Kč.