Zajímá Vás jak to u nás vypadá? Pojďte s námi do našich tříd, každá skrývá nové téma, jen ho objevit…

Klikněte na jednotlivé obrázky, posouvejte je a rozhlédněte se tak po celé místnosti.
Rozkliknout také můžete tučně zvýrazněné zajímavosti u jednotlivých tříd.

1. třída

První třídu provází téma klasických pohádek. V českém jazyce se děti vydají do říše písmen. V matematice je neminou arabské i římské číslice, či počítání v oboru do 20.
V předmětu kreslení forem je čekají oblé i hranaté formy a ve dvou cizích jazycích písničky, básničky a jazykové hry. 

2. třída

Druhou třídu provází téma bajek a legend. Děti se učí psát tiskací písmena, seznamují se s psacím písmem a abecedou. Dostávají první čítanku napsanou a ilustrovanou rodiči. V matematice je čekají násobilkové řady a počítání v oboru do 100. Nemine je cvičení symetrie v kreslení forem a nové písničky, básničky a hry v obou cizích jazycích.

3. třída

Třetí třídu provází téma stvoření světa a příběhy starého zákona. Děti si projdou epochou vývoje písma a vplují naplno do psaní psacím písmem. V matematice je čekají početní operace v oboru do 1000, písemné sčítaní, odečítání a převody jednotek. V předmětu kreslení forem děti hledají harmonii prostřednictvím složitějších cvičení asymetrie a promítá se tam také trojnost.
Také si prožijí tři velmi činnostně orientované epochy – Ze zrna chléb, Stavitelství a Řemesla.

4. třída

Čtvrtou třídu provází téma severských mýtů. Děti pronikají hlouběji do struktury českého jazyka. Seznamují se se slovními druhy a mluvnickými kategoriemi. V matematice pracují se stále většími čísly, písemně sčítají, odčítají, násobí i dělí, setkávají se se zlomky.
Děti jsou vtaženy do nových epoch o zvířatech a vlastivědy. V cizích jazycích se seznamují už i se čtením a psaním.

5. třída

Pátou třídu provází téma příběhů a mýtů starověkých kultur. V českém jazyce se děti učí větnou stavbu a v matematice si prohlubují znalosti o zlomcích. Děti čekají nové epochy o rostlinách a dějepise zaměřené na starověké kultury a civilizace – Indie, Persie, Mezopotámie, Egypt a Řecko. V kreslení forem také zkouší geometrii volné ruky a v cizích jazycích rozumět prvním textům. Společně se také účastní s ostatními waldorfskými školami antických olympijských her.


6. třída

Šestou třídu provází téma středověkých příběhů. V českém jazyce žáky čeká větná skladba a v matematice procenta a přímá úměrnost. V geometrii se také seznámí s rovinnými útvary. V jazycích prohlubují své znalosti gramatiky. Žáci se také budou učit v nových epochách o mineralogii, fyzice, zeměpise a pěstitelské práci. 
Ponoří se do šera středověku a zažijí dobu statečných rytířů – rytířské slavnosti. U nich se seznámí s rytířskými ctnostmi, jako jsou statečnost, věrnost, odhodlanost, štědrost, zdvořilost nebo schopnost spolupráce v boji.

7. třída

Hlavním tématem sedmé třídy jsou objevné plavby. Během roku se žáci učí překonávat překážky, tolerovat odlišnosti a objevovat nové obzory. Renesance a revoluční období husitských válek v českých dějinách jsou tématem historie.  Seznamují se také s novým předmětem chemie, kde se jako staří alchymisté seznamují s živly. Ve fyzice objevují zákonitosti mechaniky. V matematice zabrousí do říše záporných čísel a pokročí v geometrii od rovinných útvarů k tělesům. V jazycích prohlubují své znalosti gramatiky a jejího využití v praxi. Důležitým tématem je také zdravý životní styl a zásady správného chování.

8. třída

Hlavními tématy osmé třídy jsou objevy a vynálezy, doba 18. a 19. století, rozvoj vědy a techniky a průmyslová revoluce. Také významné osobnosti vědy a techniky té doby.


V přírodopisu poznávají žáci lidské tělo a všechny jeho soustavy, ve fyzice principy elektřiny, v zeměpisu se učí myslet na naši planetu a ekologické principy její ochrany.
Významnou úlohu hraje i nácvik divadelního představení a jeho následné předvedení na veřejnosti.

Pod rukama žáků začíná vznikat i ročníková práce, která přesahuje do 9. ročníku.

9. třída

V deváté třídě žáky provází téma významných osobností. V českém jazyce se zaměřují na tvůrčí psaní, v matematice je čekají lineární rovnice, energie ve fyzice, látky v chemii, v zeměpisu se seznámí s Českou republikou, v dějepisu pak s obdobím 20. století, především však s událostmi obou světových válek a v přírodopisu je čeká učivo orgánové soustavy člověka. V umělecky zaměřených výchovách a také v předmětu člověk a umění prohlubují znalosti o umění. Čeká je také nový předmět SKP (společensko-kulturní praktikum). V průběhu školního roku žáci organizují prezentace svých ročníkových prací pro školu a veřejnost a nemine je také nácvik absolventského divadelního představení. Deváťáky čeká v posledním ročníku povinné školní docházky důležitý krok, který v určité míře ovlivňuje jejich budoucnost, a to volba střední školy. V průběhu školního roku se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, což vyžaduje obrovskou vůli a vytrvalost.


Pokud jste pozorně četli, tak jste si jistě všimli, že každou třídu provází jisté téma. Waldorfská pedagogika využívá vyprávění a čtení příběhů, které nesou morální poselství. Tyto příběhy se liší podle jednotlivých ročníků. S těmi třídní učitelé pracují v tzv. rytmické části, vyprávěcí části a různým způsobem je začleňují do výuky.

Ročník:
1. Pohádky (dobro, zlo).
2. Bajky a legendy, postavy svatých (lidské vlastnosti, konání dobra).
3. Biblické příběhy, poselství křesťanské kultury (láska k druhým, respekt).
4. Severské legendy, mýty (hrdina, dobro, zlo).
5. Starověké Řecko (fair-play a olympijské hry wald. škol, hledání spravedlnosti).
6. Starověký Řím, středověk (rytířské ctnosti, odvaha, spravedlnost).
7. Objevné plavby (multikulturní výchova, respekt k jiným kulturám, etnikům).
8. Vynálezy a objevy (pomoc lidstvu).
9. Osobnosti ovlivňující celosvětové dění 20. století (spolupráce lidstva).